A GOP-2.1.1-09/A-2009-1343 project

         az Európai Únió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.A GOP-2.1.1-10/A-2010-1320

         project az Európai Únió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
 
 
 
Szabványos HTML kód!
Szabványos CSS kód!
 
 
 

Adatkezelés

Az adatkezelési tájékoztató PDF formátumban letölthetõ az alábbi linkre kattintva: LETÖLTÉS

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a http://www.dentofit.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetõi (Dentofit 2000 Bt. 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 29. cégjegyzékszám: 09 06 010158 adószám: 20917173-2-09) által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Személyes adatok kezelése:

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetõ. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhetõ, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhetõ.
3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelõ rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Általános rendelkezések:

Az adatkezelõ megnevezése: Dentofit 2000 Bt. (továbbiakban: Adatkezelõ)
Az adatkezelõ címe: 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 29.
Az adatkezelõ email: info@dentofit.hu
Telefonszám: +36 (20) 480 5799
honlap: www.dentofit.hu
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Adatkezeléssel érintettek köre: a weboldal látogatói. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a weboldal használata során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Adatkezelõ a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel azonosítás. Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás.

A kezelt személyes adatok köre:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon) a https://www.dentofit.hu oldalon:
1. A felhasználó neve “vezetéknév, keresztnév” – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
2. E-mail címe “e-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás.

Az adatfeldolgozók (az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzõk) személye:

Dentofit 2000 Bt. (4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 29.)
Adószám: 20917173-2-09

Az adatkezelés idõtartama:

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelõ.

Adattovábbítás külföldre:

Nem történik adattovábbítás.

Az érintettek jogai:

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelõnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérõl,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelezõ adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelõ tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatfeldolgozó nevérõl, címérõl és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, az adatvédelmi incidens körülményeirõl, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekrõl, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérõl.

Az Adatkezelõ - ha belsõ adatvédelmi felelõssel rendelkezik, a belsõ adatvédelmi felelõs útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenõrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens idõpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést elõíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthetõ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérõ a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelõhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelõ költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelõ a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerûen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A helyesbítésrõl, a zárolásról, a megjelölésrõl és a törlésrõl az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelõ az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követõ 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelõ tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelõ, adatátvevõ vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezõ adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelõ az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekrõl értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelõ meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelõ a fenti határidõt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétõl, illetve a határidõ utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytõl olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerûségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelõ által megbízott jogi képviselõk részére is kiadhatók.

Bírósági jogorvoslat:

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelõ megsértette a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelõ ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelõ székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elõtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelõ az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelõtõl sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelõ mentesül az okozott kárért való felelõsség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhetõ a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Hatóság eljárása:

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Cookie-k (sütik) kezelése:

Amikor Ön a www.dentofit.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészõjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetõen a webhely képes felismerni az Ön böngészõjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetõk el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészõje beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelõen mûködni cookie-k nélkül.

A www.dentofit.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) mûködnek, melyek mûködésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).